Menu

Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro zprostředkování ubytování.

Veškerá obchodní činnost společnosti BESTE Villa & Apartment s.r.o., IČ:09123890 (dále jen BESTE) se řídí dle aktuálního Ochodního zákoníku a jiných právních norem platných na území EU, České republiky a jiných světů a vesmírů.

Obchodní podmínky

Storno poplatky: 

Všeobecné podmínky pro zprostředkování pobytů společností BESTE upravují zejména vzájemné vztahy mezi BESTE a zákazníkem (fyzické a právnické osoby), jako uživatele služeb v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky, zákonem číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a dalšími platnými předpisy, vztahujícími se ke zprostředkovatelské činnosti ve smyslu platných změn a doplňků. Dále se tyto Všeobecné podmínky vztahují i na obecnou úpravu vztahů BESTE s ubytovatelem. Všeobecné podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné. Ustanovení čl. VII. těchto podmínek je ujednáním budoucího vztahu mezi zákazníkem a ubytovatelem v rámci smlouvy o ubytování, respektive podmínek pro odstoupení od této smlouvy či stornování pobytu. Tyto všeobecné podmínky se podpůrně vztahují i na následně uzavírané smlouvy o ubytování, tedy smlouvy, jejichž uzavření BESTE zprostředkoval, není-li mezi účastníky (ubytovatelem a zákazníkem) ujednáno něco jiného.


I. Úvodní ustanovení

1) BESTE poskytuje zprostředkovatelské služby všem zájemcům o ubytování v rekreačních objektech z nabídky BESTE (tištěný katalog + internet). Osoby mladší 18-ti let mohou těchto služeb užívat pouze prostřednictvím (v doprovodu) osob starších 18-ti let.
2) Podpisem objednávky zákazníkem a jejím doručením BESTE, uděluje zákazník výslovný souhlas a současně závazný pokyn k tomu, aby BESTE bez odkladu započal s poskytováním zprostředkovatelských služeb tak, aby došlo k uzavření zprostředkovatelského vztahu (čl. I.3) a poskytnutí plnění z tohoto vztahu (čl. I.4), vše ve smyslu ust. § 1837 písm. a) Občanského zákoníku. 
3) Zprostředkovatelský vztah mezi zákazníkem a BESTEem vznikne potvrzením písemné „Objednávky zprostředkování pobytu“ (dále jen objednávka), za kterou se považuje řádně vyplněná a podepsaná objednávka, popř. jiný vyplněný tiskopis, obsahující veškeré náležitosti závazné objednávky. Za potvrzení objednávky se považuje den doručení BESTEm vystaveného písemného potvrzení objednávky zákazníkovi na adresu, kterou zákazník na objednávce uvedl nebo den doručení BESTEm zaslaného e-mailu o potvrzení objednávky zákazníkovi na e-mailovou adresu, byla-li objednávka zaslána BESTE v této formě. 
4) Plnění vyplývající ze zprostředkovatelského vztahu mezi zákazníkem a BESTEm se má za poskytnuté uhrazením rezervačního poplatku ze strany zákazníka nebo okamžikem doručení voucheru a kontaktu na ubytovatele ze strany BESTE, vše v souladu s čl. IV. odst. 3) těchto všeobecných podmínek. Tyto události pak strany označují jako výsledek činnosti BESTE ve smyslu ust. § 2445 a násl. Občanského zákoníku, a to i pokud k následnému naplnění smlouvy o ubytování nedojde zaviněním zákazníka či ubytovatele. Tímto je BESTEm zprostředkováno rekreační ubytování či pobyt zákazníka u příslušného ubytovatele, a to již za podmínek, které si spolu zákazník s ubytovatelem smluví. Zákazník i ubytovatel jsou však nadále vázáni zejména výběrem objektu, garantovanou cenou bez spotřeby energií a termínem, které byly dohodnuty prostřednictvím BESTE, jakož i těmito Všeobecnými podmínkami.“
5) Součástí celkové ceny za pronájem objektu, která je uvedena v katalogu či na internetu, je vždy i smluvní odměna BESTE, která BESTE náleží za činnost související se zprostředkováním ubytování zákazníka u ubytovatele, a to zejména dle čl. I. 3), 4) těchto Všeobecných podmínek, a která odpovídá výši rezervačního poplatku (dále jen „rezervační poplatek“).

II. Vybavení a služby

1) Vybavení každého rekreačního objektu je deklarováno v rámci jeho popisu v tištěném katalogu nebo na internetu. Vybavení jednotlivých objektů se v čase může měnit oproti stavu, který je zachycen na fotografiích. Rozhodující je proto vždy výčet vybavení uvedený v popisu každého objektu. Některé prostory objektu mohou být majitelem objektu uzavřeny - tyto nejsou předmětem rekreačního pronájmu. 
2) Je-li v popisu objektu uvedeno „Samostatná část objektu“, jedná se obvykle o objekt s odděleným ubytováním pro majitele nebo správce objektu.
3) Detailní informace o vybavení a bezprostředním okolí objektů sděluje BESTE na vyžádání zákazníka. 
4) Počet lůžek (včetně přistýlek) stanovuje maximální počet osob, které mohou být ubytovány (včetně dětí). Zákazníci berou na vědomí, že objekty jsou často dimenzovány na maximální počet osob a v případě jeho překročení mohou ubytovateli vzniknout škody. V případě porušení tohoto ustanovení ze strany zákazníka, je ubytovatel oprávněn odmítnout ubytování zákazníka s platným voucherem, případně ukončit či odstoupit od ubytovací smlouvy a takový pobyt zákazníkovi, resp. jeho vícečlenné skupině jednostranně ukončit či zrušit, a to bez náhrady a bez povinnosti vracet již inkasované platby a poplatky.
5) O vhodnosti pobytu malých dětí v jednotlivých rekreačních objektech rozhoduje zákazník.
6) Venkovní bazény jsou standardně provozovány v letní sezóně (červenec, srpen) a v závislosti na povětrnostních podmínkách, není-li s ubytovatelem dohodnuto jinak. 

III. Délka pobytů 

1) Pobyty v hlavní letní sezóně jsou nejméně týdenní (v sezóně sobota – sobota). Sezónní termíny viz. níže a viz. Výběr důležitých informací na obálce katalogu i na internetu.
2) V mimosezóně jsou možné víkendové pobyty (nástup v pátek, ukončení neděli). Platba je za 3 dny v mimosezónní ceně (v tomto případě cena/den = cena/noc). V mimosezóně může být délka pobytu stanovena dohodou. 
3) V hlavní zimní sezóně mohou být pobyty kratší než týdenní. Nástup nebo ukončení by mělo být vždy v sobotu a pobyt musí být minimálně na 4 noci.
4) Pobyty začínají převzetím rekreačního objektu v den nástupu mezi 15 – 18 hodinou, ukončení je pak v poslední den pronájmu do 10 hodin, není-li předem s ubytovatelem dohodnuto jinak.

IV. Způsob objednávání a úhrady pobytů

1) Do objednávky je nutné uvést veškeré požadované náležitosti. Objednávky jsou vyřizovány podle data a času doručení. Objednávky je třeba zaslat na níže uvedené kontaktní údaje. 
2) Potvrzení objednávky BESTE zákazníkovi zašle e-mailem, popřípadě poštou společně s podklady k úhradě rezervačního poplatku, který činí cca 25% - 33% celkové částky za pobyt, dle druhu a velikosti rekreačního zařízení. Termín úhrady musí být dodržen! Nebude–li objednávka pobytu prokazatelně zrušena písemně (výjimečně telefonicky), platí stornovací podmínky (viz bod VII.).
3) Po uhrazení rezervačního poplatku na bankovní účet BESTE zašle BESTE zákazníkovi ubytovací poukaz – voucher, daňový doklad a kontakt na ubytovatele (adresa, telefony a další potřebné informace). 
4) Úhrada ubytovateli bude uhrazena při nástupu, anebo před nástupem na účet (dle požadavku ubytovatele). Většina ubytovatelů požaduje zaslání zálohy na pobyt předem. Přesná částka, splatná ubytovateli, je uvedena na potvrzení objednávky (Platba ubytovateli). Tato částka je uvedena i na ubytovacím poukazu - voucheru, který zákazník předloží ubytovateli při nástupu pobytu. U pobytů na Slovensku ubytovatel rozhoduje o způsobu zálohy a doplatku (v EUR nebo Kč).
5) Pobyty „na poslední chvíli“ je možné vyřídit telefonem, faxem nebo e-mailem.
6) Zákazník či ubytovatel může požadovat platbu fakturou, tzv. fakturační pobyt. U fakturačních pobytů probíhá úhrada celkové ceny pobytu (včetně rezervačního poplatku) na účet BESTE, a to se souhlasem ubytovatele. Pokud zákazník požaduje fakturační pobyt, musí sdělit tuto skutečnost již v objednávce! Všechna ustanovení těchto Všeobecných podmínek se podpůrně uplatní i pro Fakturační pobyty.

V. Ceny služeb

1) V katalogu i na internetu jsou uváděny ceny pobytů v hlavní sezóně včetně rezervačního poplatku a včetně DPH. 
Hlavní sezóny roku 2018/2019:
18.12.2018 – 16.3.2019 (zima, mimo silvestrovský termín)
18.4.2019 – 22.4.2019 (Velikonoce)
22.6.2019 – 31.8.2019 (léto)
2) Ceny služeb jsou sjednány dohodou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění dalších změn a dodatků a to podle: počtu lůžek, kvality vybavení objektu, atraktivnosti okolí objektu a požadavků ubytovatelů na výši ceny.
3) Silvestrovské pobyty jsou u všech rekreačních objektů účtovány v ceně o 30% - 100% vyšší (dle atraktivnosti objektu). U dlouhodobých pronájmů může být cena stanovena dohodou.
4) Mimosezónní pobyty jsou účtovány v ceně o 20% nižší než v sezóně hlavní (mimo penziony) nebo dohodou.
5) U většiny rekreačních zařízení (kromě apartmánů a penzionů) zákazník platí skutečně spotřebovanou elektrickou energii nebo plyn, výjimečně otop a vodu. Ve všech rekreačních oblastech zákazník platí poplatky obecnímu úřadu (cca 5,- až 20,- Kč dospělá osoba/den dle místních předpisů a vyhlášek příslušných obcí).
6) Ubytovatel (mimo penziony) má právo požadovat při nástupu pobytu složení kauce ve výši 1000 až 5000,- Kč (podle velikosti objektu nebo dohodou). Kauce se vrací v plné výši při ukončení pobytu, pokud nedošlo k poškození majetku.
7) Zákazník je povinen odevzdat objekt ve stejném stavu, v jakém jej převzal. Pokud tak neučiní, ubytovatel má právo na přiměřenou srážku z kauce. Provozní úklid mezi turnusy zajišťuje ubytovatel.
8) BESTE si vyhrazuje právo na zvýšení ceny za pronájem v případě změny ubytovacích podmínek, při zvýšení cenových nákladů, při výrazném poklesu kurzu Kč (u pobytů na Slovensku) či inflaci, tedy finanční situace, které nešlo předvídat.
9) Ubytovatel není oprávněn inkasovat žádné poplatky za vybavení či služby související s užíváním objektů, které nejsou uvedeny v popisu a nabídce objektu či v těchto Všeobecných podmínkách. Za nadstandardní služby a vybavení objektů, u nichž je v nabídce poznámka „za poplatek“, je účtována smluvní cena dle dohody mezi ubytovatelem a zákazníkem, a za tuto BESTE nikterak neodpovídá.
10) V případě nižší alternativy počtu ubytovaných osob a účtování nižší ceny pronájmu objektu, je ubytovatel oprávněn některé ložnice či pokoje uzavřít.

VI. Provizní prodej

Provizní prodej uskutečňují vybrané cestovní kanceláře, popřípadě agentury na základě provizní smlouvy. Pro tyto pobyty platí ceny, uvedené v katalogu i na internetu. Na tyto pobyty se vztahují Všeobecné podmínky BESTE.

VII. Stornovací podmínky

1) Zákazník má právo od objednávky odstoupit kdykoliv bez storno poplatků z ceny za ubytování, účtované ubytovatelem, a to do 50 dnů před objednaným termínem, výhradně písemnou formou. Za okamžik odstoupení se považuje den doručení dokladu o zrušení objednávky BESTE či ubytovatele 
2) Při odstoupení od potvrzené objednávky po uvedené lhůtě je zákazník povinen ubytovateli zaplatit storno poplatky ve výši: 
a) 20% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 49 – 31 dnů před nástupem.
b) 50% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 30 – 8 dnů před nástupem.
c) 100% z celkové ceny za pronájem účtované ubytovatelem při zrušení objednávky 7 – 0 dnů před nástupem. 
3) Zákazník nemá nárok na vrácení rezervačního poplatku, pokud již došlo k plnění ve smyslu čl. I. odst. 4) těchto všeobecných podmínek, neboť plnění a zprostředkovatelská služba byla BESTE uskutečněna. Tento nárok nevzniká zákazníkovi ani v případě nahodilých a nepředvídatelných událostí (jako např. přírodní katastrofy, sněhové kalamity, prodeje nemovitostí a podobně, stejně jako dle čl. IX. těchto Všeobecných podmínek).
4) V případě, že zákazník za sebe zajistí náhradu, storno poplatky neplatí.
5) Upozorňujeme i na možnost pojištění stornovacích poplatků pro případ, že musíte pobyt z vážných důvodů zrušit.

VIII. Reklamace

1) V případě, že služby obsažené v popisu objektu nejsou poskytnuty řádně, má zákazník právo požadovat nápravu u ubytovatele. Pokud se nedostatky či závady nepodaří odstranit, má zákazník právo uplatnit reklamaci u ubytovatele v místě pobytu a požadovat adekvátní náhradu či slevu z ceny pobytu. Reklamaci je nejvhodnější uplatnit písemně, nejlépe formou protokolu. Je-li reklamace uplatněna formou emailu či jinou elektronickou formou, upozorňuje BESTE na možné potíže s přenosem dat, které se mohou vyskytnout na straně odesílatele, tak příjemce. BESTE proto neručí za řádné vyřízení reklamace, uplatněné pouze formou elektronickou či emailovou. 
2) Reklamaci zprostředkovatelských služeb uplatňuje zákazník u zprostředkovatele (BESTE). Reklamaci je nejvhodnější uplatnit písemně, nejlépe formou doporučeného dopisu, emailam či prostřednictvím datové schránky. Při osobní a ústní reklamaci v sídle či na provozovně BESTE, bude vyhotoven reklamační protokol. Jiné formy reklamace nejsou vyloučeny.
3) BESTE pravidelně navštěvuje nabízené objekty a usiluje o co největší správnost nabídkových textů. Neodpovídá však za stav rekreačních objektů v okamžiku každého nástupu rekreačního pobytu. Za vybavenost objektu, technický a hygienický stav objektu, za dodržení platných předpisů a norem a za poskytnutí služeb, uvedených v katalogu i na internetu a za dodržení smluvně dojednaných cen odpovídá ubytovatel.
4) Zákazník je povinen dodržovat provozní řád v rekreačním objektu, je-li k dispozici, neboť tento pak tvoří nedílnou součást smlouvy o ubytování, uzavřené s ubytovatelem. 
5) BESTE neodpovídá za provoz koupališť, lyžařských vleků, restaurací, obchodů a dalších služeb, uváděných v odstavci Rekreace a Stravování. Informace o službách, které nejsou součástí vybavení objektů jsou čerpány z veřejných informačních zdrojů a jsou bez záruky. Údaje o vzdálenostech k jednotlivým službám a rekreačním možnostem jsou orientační. Orientační mohou být taktéž názvy lokalit, obcí či osad, ve kterých se objekty nachází, kdy může být u názvu a popisu objektu použit širší či obecnější označení lokality či obce. BESTE neodpovídá za pohyb drobných hlodavců, hmyzu a domácího a hospodářského zvířectva v objektech a jejich bezprostředním okolí. BESTE neodpovídá za příjem a kvalitu televizního signálu, za kvalitu pitné vody v rekreačních objektech a za kvalitu oplocení rekreačních objektů. BESTE dále neodpovídá za stavební činnost a jiné zvukové ruchy v okolí rekreačních objektů. 
6) Chaty a chalupy jsou specifickým druhem ubytování a mohou v nich být použity netradiční interiérové prvky (půdní vestavby, studia, suterénní místnosti, přístavby atd.), které se neřídí obvyklými stavebními normami. Chaty a chalupy mohou být situovány volně v přírodě a v terénu. Pro přístup a příjezd k objektům je často třeba užít místní či nezpevněné komunikace, jejichž stav a sjízdnost může ovlivňovat aktuální roční období či počasí. Proto zákazník bere na vědomí, že za tento jejich stav BESTE neodpovídá. 
7) Všechny objekty v nabídce mají zdroj tekoucí vody (není-li uvedeno jinak), která však nemusí být vždy vhodná k přímé konzumaci.

IX. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

Ubytovatel je vedle výslovně uvedených případů v těchto Všeobecných podmínkách (např. čl. II. 3) dále vždy oprávněn pobyt zrušit, jestliže je uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo následkem mimořádných událostí, které nebylo možné při potvrzení objednávky předvídat. V tomto případě nabídne klientovi BESTE v rámci svých možností adekvátní náhradu. V případě, že zákazník není ochoten náhradní nabídku akceptovat, zavazuje se ubytovatel zaplatit či vrátit zpět veškeré zákazníkem již uhrazené částky, týkající se pobytu (včetně rezervačního poplatku), a to neprodleně a bez zbytečného odkladu. Zároveň zákazník nemá právo na žádné další náhrady. BESTE neodpovídá za případné škody a další nároky zákazníka vyplývající ze zrušení či přerušení pobytu v důsledku rozhodnutí soudů, exekutorských úřadů či jiných příslušných státních orgánů, které znemožňují řádné užívání objektu, pokud nebyla BESTE taková informace příslušným orgánem či majitelem objektu zaslána před poskytnutím služby dle čl. I. odst. 4) těchto všeobecných podmínek. Za škody vzniklé v tomto důsledku pak zákazníkovi odpovídá ubytovatel. 

X. Pojištění pobytů

V ceně pobytů zprostředkovaných BESTE není obsaženo pojištění. Objednané služby využívají zákazníci na vlastní nebezpečí. Za úrazy, poškození i zničení majetku (odpovědnost za škody způsobené na zdraví a majetku třetí osobě), za odcizení zavazadel po dobu rekreačního pobytu, stejně jako za škody způsobené přírodními živly či katastrofami a za škody s těmito událostmi spojené BESTE neodpovídá. Doporučujeme před odjezdem uzavřít cestovní pojištění jak pro pobyty v ČR, tak i na Slovensku. Kooperativa pojišťovna, a.s., VIG Vám cestu a pobyt pojistí online na www.koop.cz , tel. 841 105 105 nebo osobně na 330 pobočkách v celé ČR.

XI. Závěrečná ustanovení

1) Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti od 1.10.2018.
2) Zákazník stvrzuje svým podpisem na objednávce pobytu, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je akceptuje.
3) Všechna výše uvedená ustanovení platí i pro pobyty, zprostředkované provizními prodejci.
4) Podpisem písemné objednávky či zasláním internetové či emailové objednávky se BESTE uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a posléze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Evropské rady EU 2016/679 ze dne 27.4.2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a dále souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely BESTE, a to pro budoucí nabídky služeb BESTE, včetně zasílání informací o novinkách, akcích a zasílání emialové a tištěné marketingové nabídky BESTE. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou a může být kdykoli písemně či jinou vhodnou formou odvolán.

Správný výběr, příjemný a nerušený pobyt a šťastný návrat domů Vám přeje:

BESTE
vládi Tomana 4453
888 88 Vrchlabí
Tel./fax:
e-mail: 

Informace o zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro klienty a zákazníky BESTE

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“)

Jsem informován/a, že v souvislosti s mojí objednávkou zprostředkování ubytování – pobytu prostřednictvím spol. BESTE (dále jen „Správce“), je tento povinen a oprávněn zpracovávat moje osobní údaje a kontaktní údaje, a to konkrétně: Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu), adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání), u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ, email či telefonní kontakt.
Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení smluvní a účetní evidence, jakož i za účelem další obchodní spolupráce, marketingové podpory a zasílání obchodních sdělení. 
Jsem informován/a, že budou výše uvedené údaje zpracovávány a uchovávány po dobu 6 let ode dne, kdy dojde k realizaci poslední služby ze strany spol. BESTE nebo od dodávky posledního obchodního sdělení. 
Beru na vědomí, že Správce předává výše uvedené údaje těmto subjektům: Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů, účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny, účetní a daňové kanceláři, právním zástupcům či advokátní kanceláři, pracovníkům IT, spravujícím web, objednávkové emaily a sociální sítě, příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti, a to za účelem, vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů, dokladování smluvní dokumentace a její archivaci, vykazování činností souvisejících s realizací marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou.
Jsem informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nemusí dojí k nenavázání smluvní či jiné spolupráce s BESTE a smluvní vztah o zprostředkování se společností BESTE nevznikne. Jsem dále informován/a o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných osobních a kontaktních údajů nebo požadavku na jejich výmaz u Správce může dojít k významnému omezení služeb poskytovaných společností BESTE.
 

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH A KONTAKNÍCH ÚDAJŮ

Souhlasím, aby na základě čl. 6 Nařízení zpracoval Správce tyto moje údaje: Jméno a příjmení, (v případě právnické osoby název či firmu), adresu bydliště (u podnikatelů a právnických osob sídlo či místo podnikání), u podnikatelů a právnických osob IČ a DIČ, email či telefonní kontakt, a to za účelem vedení účetnictví a archivaci souvisejících dokladů, dokladování smluvní dokumentace a její archivaci, marketingových služeb a činností souvisejících s propagací a reklamou Správce, zasíláním newsletterů, novinek apod.
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování.
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům: Zaměstnancům vyřizujícím objednávky klientů,Účetnímu oddělení a zaměstnancům účtárny, účetní a daňové kanceláři, právním zástupcům či advokátní kanceláři, pracovníkům IT, spravujícím web, objednávkové emaily a sociální sítě, příslušným orgánům státní správy a samosprávy, a to v případě povinné či zákonné součinnosti. Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem: mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení), požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení), výmazu osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou důvody podle čl. 17 Nařízení, na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení, na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení, odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení, podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení. Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/a, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem nebo jasným projevem vůle elektronickou formou, označením příslušného pole a odesláním objednávky.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies. Používáním webu s tím vyjadřujete souhlas. Další informace